Budapesti és a vidéki területek fejlettségének összehasonlítása

Budapesti és a vidéki területek fejlettségének összehasonlítása

#Gazdaságkutató

Az elmúlt évtizedben Magyarország fejletlenebb, úgynevezett konvergencia régióiba jelentős gazdaságfejlesztési forrás érkezett. Ennek fényében érdemes megnézni, hogy hogyan alakult Budapest, illetve az ezt magába foglaló Közép-Magyarországi régió fejlettsége különböző mutatók szerint az ország más részeihez viszonyítva.


Célszerű először megvizsgálni az egyes régiók fejlettségének alakulását európai uniós összehasonlításban. Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson mért értékét (amely a hozzáadott értékek eltérésből kiszűri az árszínvonalak különbségét) mutatja a következő táblázat az Európai Unió átlagához viszonyítva.

1. TÁBLÁZAT: AZ EGYES RÉGIÓK VÁSÁRLÓERŐ-PARITÁSON SZÁMÍTOTT EGY FŐRE JUTÓ GDP-JE AZ UNIÓS ÁTLAG ARÁNYÁBAN (EU-27=100)
Forrás: Eurostat
2002 2010 2018
Magyarország 60 66 71
Közép-Magyarország 96 108 108
Budapest 123 144 145
Pest 53 57 56
Közép-Dunántúl 53 57 66
Nyugat-Dunántúl 62 67 72
Dél-Dunántúl 44 44 49
Észak-Magyarország 38 39 49
Észak-Alföld 40 42 46
Dél-Alföld 43 44 52

A táblázatban látható, hogy az ország összességében 2002 és 2010, valamint 2010 és 2018 között is a fejlettség tekintetében közelebb került az uniós átlaghoz. A vizsgált időszak egészét tekintve minden régió felzárkózást mutatott, ennek üteme azonban nem volt egyenletes. A Budapestet és Pest megyét magában foglaló Közép-Magyarországi régió fejlettsége az uniós átlagot meghaladta, azonban az uniós átlagnál gyorsabb fejlődést csak a 2002 és 2010 közötti időszakban sikerült elérnie, 2010 után a növekedési ütem a régióban megegyezett az uniós átlaggal. Ezen belül a helyzet kettős: Budapest egy főre jutó GDP-je vásárlóerő-paritáson számítva 1,5-szerese az uniós átlagnak, míg a Pest megyei csak valamivel több, mint a fele. Emögött elsősorban az húzódik meg, hogy sokan járnak be a fővárosba dolgozni Pest megyéből, így az általuk előállított gazdasági teljesítmény Budapesten realizálódik. Fontos azt is kiemelni, hogy Pest megyén belül a különbségek is jelentősek lehetnek: a megye egyes települései kiemelten gazdagok, míg más, főleg a fővárostól távolabb eső területek elmaradottabbak. A 2021-től induló költségvetési ciklusban ezért is választották két részre a Közép-Magyarországi régiót, így az idei évtől már ez a terület is részesülhet érdemben uniós gazdaságfejlesztési forrásokból. Az ország többi régiója szempontjából a 2002 és 2010, valamint a 2010 és 2018 közötti időszak eltérő képet mutat.

Míg 2002 és 2010 között a vidéki (nem Közép-Magyarországi) régiók között csak néhány tudott felzárkózni, és azok is csupán kisebb mértékben, a 2010 és 2018 közötti időszakban minden vidéki régió esetében jelentős felzárkózás történt.

A Közép-Magyarországi régiót mindhárom vizsgált évben Nyugat-Dunántúl követte, amely az egyetlen vidéki régió volt, amely a fejlettség tekintetében az országos átlag felett teljesített.

2. TÁBLÁZAT: NÉHÁNY ORSZÁG, ILLETVE AZOK FŐVÁROSÁT IS TARTALMAZÓ RÉGIÓ VÁSÁRLÓERŐ-PARITÁSON SZÁMÍTOTT EGY FŐRE JUTÓ GDP-JE AZ UNIÓS ÁTLAG ARÁNYÁBAN (EU-27=100)
Forrás: Eurostat
2002 2010 2018
Csehország 75 84 91
Prága 154 181 192
Ausztria 129 128 128
Bécs 179 166 150
Lengyelország 49 63 71
Varsó 105 141 156
Románia 30 52 66
Bukarest– Ilfov 62 116 152
Szlovákia 55 76 74
Poszony 129 188 173
Magyarország 60 66 71
Budapest 123 144 145

Az, hogy a főváros vagy a fővárost tartalmazó régió jóval fejlettebb az országos átlagnál, nem magyar sajátosság, így van ez Szlovákia, Románia, Lengyelország, Csehország vagy akár Ausztria esetében is. Az uniós szinten is fejlett Ausztria esetében ez a különbség azonban jóval kisebb. Az egyes országok központi régiójának fejlettségét azonban nincs értelme közvetlenül összehasonlítani, mert ezt nagyban befolyásolja, hogy a fővároson kívül tartalmaz-e más területeket az adott régió, és ha igen, mekkorát, illetve milyen mértékű a belső ingázás a vidéki területekről a főváros irányába.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy míg a 2002 és 2010 közötti időszakban Bécs kivételével minden központi régió esetében az uniós átlagnál nagyobb növekedés történt, és ezt követően már minden központi régió meg is haladta az uniós átlagot, addig ugyanez 2010 és 2018 között Budapesten kívül már a Pozsonyt is magában foglaló régióra sem volt igaz.

Budapest vidékkel való összevetése esetében érdemes azonban további szempontokat is figyelembe venni. Először vizsgáljuk meg demográfiai szempontból, hogy hogyan alakult a Budapesten, illetve a Közép-Magyarországi régióban élők aránya az ország teljes népeséségéhez viszonyítva. Budapest országon belüli lakosságaránya 2002 és 2010 között stagnált, majd 2010 és 2020 között enyhén emelkedett. Ezzel szemben mindkét vizsgált időszakban dinamikus emelkedés tapasztalható a Közép-Magyarországi régió esetében, azaz itt

két párhuzamos jelenség figyelhető meg: a vidékről a fővárosba (központi régióba), illetve a fővárosból az agglomerációba költözés.

A növekedés legnagyobb részben a 0–14 évesek között jelenik meg, amely a gyermekes családok arányának budapesti, illetve közép-magyarországi növekedéséhez kapcsolódik – ez különösen a közép-magyarországi régióban erőteljes, ahol az arány a 2002-es 24,8 százalékról 2010-re 28,8, majd 2020-ra 31,9 százalékra emelkedett. Ennél némileg mérsékeltebb emelkedés figyelhető meg a 15–64 éves korosztály esetében, itt a budapesti arány 18 év alatt mindössze 0,5 százalékponttal emelkedett, miközben a közép-magyarországi 3,0 százalékponttal lett magasabb.

Csökkent azonban Budapesten a 65 év feletti korosztály részaránya, míg Közép-Magyarországon a növekedés mérsékeltebb volt, mint a fiatalabb korcsoportoknál. Összességében tehát a demográfiai folyamatok Budapest és a Közép-Magyarországi régió részarányának növekedését mutatják, és ez a növekedés a fiatalabb korosztályokban volt markánsabb. Az agglomeráció népességének erőteljesebb növekedése ugyanakkor azt mutatja, hogy a fővárosban elérhető jobb munkalehetőségeknek lehet meghatározó szerepük a belső vándorlásban.

3. TÁBLÁZAT: A BUDAPESTEN ÉS A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN ÉLŐK ARÁNYA KORCSOPORTONKÉNT
Forrás: KSH
2002 2010 2020
Budapest arány – teljes népesség 17,1% 17,2% 17,9%
Közép-Magyarország arány – teljes népesség 27,8% 29,5% 31,2%
Budapest arány – 0–14 év 13,3% 14,8% 16,5%
Közép-Magyarország arány – 0–14 év 24,8% 28,8% 31,9%
Budapest arány – 15–64 év 17,4% 17,2% 17,9%
Közép-Magyarország arány – 15–64 év 28,2% 29,6% 31,2%
Budapest arány – 65 év felett 20,0% 19,3% 18,9%
Közép-Magyarország arány – 65 év felett 29,2% 29,7% 30,6%

Megvizsgálva tehát a GDP-t és a lakosság arányát Budapesten és a Közép-Magyarországi régióban, a következő megállapítások tehetőek:

  • Míg 2010-ben a lakosság 17,2 százaléka lakott Budapesten, addig a bruttó hozzáadott termék 37,8 százaléka keletkezett itt. 2019-re bár a lakosság aránya nőtt, a bruttó hozzáadott érték részaránya 37,0 százalékra csökkent.
  • Míg 2010-ben a teljes lakosság mintegy 30 százaléka élt a Közép-Magyarországi régióban és az itt előállított bruttó hazai termék részaránya 2010-ben 48,6 százalék volt, addig 2019-ben már a népességnövekedés ellenére is csak 47,5 százalékot tett ki.
  • Az egy főre jutó GDP értékét részben az határozza meg, hogy milyen az adott területen élők végzettségi összetétele. Erre a KSH által készített népszámlálásból és mikrocenzusból nyerhetők adatok, így a legfrissebb adat a 2016-os mikrocenzusból származik.

4. TÁBLÁZAT: A 25–64 ÉVES NÉPESSÉG VÉGZETTSÉG SZERINTI ELOSZLÁSA 2016-BAN
Forrás: KSH
Összesen Közép-Magyarország Többi régió
Az általános iskola 8. osztályánál alacsonyabb végzettségű 1,4% 0,7% 1,7%
Az általános iskola 8. osztályát végezte el 14,3% 8,8% 16,8%
Középfokú iskolai érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 26,3% 17,6% 30,2%
Érettségi 32,8% 35,5% 31,6%
Egyetemi, főiskolai végzettségű 25,2% 37,5% 19,6%

A 25–64 évesek végzettség szerinti eloszlása alapján látható, hogy a végzettség struktúrája fontos szerepet tölthet be az egy főre jutó GDP regionális eltéréseiben. A Közép-Magyarországi régióban sokkal magasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (37,5 százalék), mint a többi régióban (19,6 százalék). Ezzel szemben az ország többi részében magasabb az általános iskolai, valamint a szakiskolai végzettséggel rendelkezők aránya (16,8, illetve 30,2 százalék), mint a Közép-Magyarországi régióban (8,8, illetve 17,6 százalék). Mi következik ebből? Mivel nem arról van szó, hogy vidéken ne lennének egyetemek, vagy hogy a vidéki népesség rosszabb képességekkel rendelkezne, a megoldás a munkahelyekben keresendő: a magasabb hozzáadott értékű, magasabb tudást igénylő munkahelyek nagyobb része a Közép-Magyarországi régióban található.

Vagyis a vidéki régiók felzárkóztatásának kulcsa a képzettségi szint növelése mellett, hogy rendelkezésre álljanak az ezt igénylő munkahelyek is, azaz ne kelljen egy jó állásért a fővárosba költözni.

A területi különbségek alakulása szempontjából meghatározó az is, hogy az adott területen hogyan alakulnak a foglalkoztatási és munkanélküliségi folyamatok. A következő táblázat mutatja a 2010-es és 2020-as adatokat a 15–64 éves korosztály aktivitási rátájára (aktívak / teljes népesség), foglalkoztatási rátájára (foglalkoztatottak / teljes népesség) és munkanélküliségi rátájára (munkanélküliek / aktívak) vonatkozóan.

5. TÁBLÁZAT: A MUNKANÉLKÜLISÉGI, AZ AKTIVITÁSI ÉS A FOGLALKOZTATÁSI RÁTA A 15–64 ÉVES KOROSZTÁLYBAN (%)
Forrás: KSH

Munkanélküliségi ráta

Aktivitási ráta

Foglalkoztatási ráta

2010

Budapest

9,2

67,6

61,4

Pest

8,8

63,5

57,9

Közép-Magyarország

9,0

65,9

60,0

Többi régió

12,3

60,3

52,9

Ország összesen

11,3

61,9

54,9

2020

Budapest

3,4

77,2

74,6

Pest

3,4

74,3

71,8

Közép-Magyarország

3,4

76,0

73,4

Többi régió

4,7

71,4

68,0

Magyarország

4,3

72,8

69,7

A táblázatból látható, hogy a 2010 és 2020 közötti időszakban a foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok is érdemben javultak úgy a Közép-Magyarországi régióban, mint az ország többi részében.

Ezzel párhuzamosan a területi különbségek mérséklődtek, azaz e szempont alapján a vidéki régiók esetében történt felzárkóztatás: míg 2010-ben a közép-magyarországi és a vidéki foglalkoztatási ráta (60,0, illetve 52,9 százalék) között az eltérés 7,1 százalékpont volt, addig 2020-ban már csak 5,4 százalékpont (73,4, illetve 68,0 százalék).

A munkanélküliségi ráták közötti különbség még kisebb lett a vizsgált időszak végére. 2010-ben Közép-Magyarországon a munkanélküliségi ráta 9,0 százalék volt, a többi régióban pedig 12,3 százalék, azaz az eltérés 3,3 százalékpont volt, ezzel szemben a két érték 2020-ra 3,4, illetve 4,7 százalékra csökkent, azaz az eltérés 1,3 százalékpontra mérséklődött.

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy a foglalkoztatottak mely ágazatokban dolgoznak Budapesten és vidéken.

6. TÁBLÁZAT: A FOGLALKOZTATÁS ÁGAZATI ELOSZLÁSA
Forrás: KSH

Mezőgazdaság

Ipar

Szolgáltatás

2010

Budapest

0,2%

18,0%

81,8%

Pest

2,2%

29,4%

68,4%

Közép-Magyarország

1,0%

22,6%

76,4%

Többi régió

6,3%

34,6%

59,1%

Magyarország

4,6%

30,7%

64,6%

2020

Budapest

0,5%

15,8%

83,6%

Pest

2,1%

30,5%

67,4%

Közép-Magyarország

1,2%

22,0%

76,8%

Többi régió

6,5%

36,7%

56,9%

Magyarország

4,7%

31,8%

63,4%

Semmiképpen nem meglepő, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás inkább a vidéki régiókban jellemző – míg Közép-Magyarországon ez az arány 2010-ben 1,0, 2020-ban pedig 1,2 százalék volt, addig a többi régióban 6,3, illetve 6,5 százalék. Szintén a vidéki régiókban magasabb az ipari foglalkoztatás, és ennek aránya ugyancsak nem változott érdemben a két vizsgált év között. Ennek megfelelően 2020-ban Budapesten a foglalkoztatottak 15,8, Közép-Magyarországon 22,0, míg a vidéki régiókban 36,7 százaléka dolgozott az ipar területén. Ezzel szemben a szolgáltatásoknál a sorrend fordított: az egyes értékek rendre 83,6, 76,8, illetve 56,9 százalékot tettek ki. Ez szintén összefüggésben állhat az egy főre jutó GDP-vel, bár mivel az arányok csak kismértékben változtak, a felzárkózás ütemét ez nem magyarázza.

Az egy főre jutó GDP különbségeiből adódóan eltérés lesz az egyes területeken a jövedelmekben is. Egy háztartás jövedelmét azonban nem csak a munkajövedelem határozza meg, ahhoz hozzátartoznak további transzferek, támogatások is.

7. TÁBLÁZAT: AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM JÖVEDELEMTÍPUSONKÉNT (FT)
Forrás: KSH
2010
Közép-Magyarország Budapest Magyarország
Munkajövedelem összesen  1 013 337 1 131 338 754 649
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem  868 146 962 612 650 532
vállalkozásból származó jövedelem 143 975 167 745 103 596
Társadalmi jövedelem összesen 392 681 428 886 376 116
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 55 561 53 435 57 801
munkanélküli ellátások 7 979 6 599 15 128
öregségi ellátások 319 468 356 951 291 008
egyéb szociális ellátások 9 673 11 902 12 179
Egyéb jövedelem összesen 34 736 45 682 25 719
Bruttó jövedelem 1 440 754 1 605 907 1 156 484
Nettó jövedelem 1 155 160 1 278 275 947 775
Forrás: KSH
2019
Közép-Magyarország Budapest Magyarország
Munkajövedelem összesen  1 815 707 1 977 569 1 489 999
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem  1 622 796 1 756 833 1 319 392
vállalkozásból származó jövedelem 190 163 216 909 168 909
Társadalmi jövedelem összesen 498 757 554 697 476 725
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 74 278 73 980 68 413
munkanélküli ellátások 6 589 7 068 8 852
öregségi ellátások 409 523 464 810 387 484
egyéb szociális ellátások 8 367 8 839 11 975
Egyéb jövedelem összesen 71 070 108 672 39 628
Bruttó jövedelem 2 385 534 2 640 938 2 006 353
Nettó jövedelem 1 911 248 2 133 366 1 610 692

A jövedelmi különbségek a vizsgált időszakban az egy főre jutó GDP-ben tapasztalható különbségeknél kisebbek voltak, azaz működik egy kiegyenlítő mechanizmus, illetve itt nem jelenik meg az ingázás miatti statisztikai torzítás. A különbségek a két terület között 2010 és 2019 között összességében csökkentek. Míg 2010-ben a budapesti egy főre jutó munkajövedelem az országos átlagnak a 1,5-szerese volt, addig 2019-re ez az arány 1,33-szorosra csökkent. Érdekes kép rajzolódik ki a vállalkozói jövedelmek esetében: míg 2010-ben ezek egy főre jutó értéke 61,9 százalékkal haladta meg az országos átlagot, addig 2019-ben már csak 28,4 százalékkal.

A különbségek ennél kisebbek a társadalmi jövedelmek esetében: 14,0, illetve 16,4 százalék Budapest előnye. Ezen belül az egy főre jutó munkanélküliségi ellátás mindkét évben vidéken volt nagyobb, a családdal kapcsolatos ellátások ellenben 2010-ben vidéken, 2019-ben pedig Budapesten voltak magasabbak. Ez utóbbi, ahogy már korábban említettük, a gyermekes családok arányának budapesti növekedéséből fakad. Az öregségi ellátásoknál azonban – adódóan az aktív évek magasabb jövedelméből – a Budapesti érték magasabb 22,7, illetve 20,0 százalékkal a két vizsgált évben.

Összességében az egy főre eső bruttó és a nettó jövedelmek tekintetében Budapest előnye bár továbbra is érezhető, de minimálisan csökkent a 2010 és 2019 közötti időszakban: 1,39-szeresről 1,32-szeresre, illetve 1,35-szörösről 1,32-szeresre. A különbség csökkenése a munkajövedelmek közötti eltérés mérséklődéséből adódik, azt a társadalmi jövedelmek közötti eltérés alakulása visszafogta.

A jövedelmek kapcsán érdemes megvizsgálni az átlagbéreket is. A következő táblázat mutatja a bruttó és nettó átlagbér alakulását országosan, a Közép-Magyarországi régióban és Budapesten.

8. TÁBLÁZAT: A BRUTTÓ ÉS NETTÓ ÁTLAGBÉR ALAKULÁSA
Forrás: KSH

2010

2020

Bruttó átlagkereset

Nettó átlagkereset

Bruttó átlagkereset

Nettó átlagkereset

Magyarország

202 525

132 604

403 616

268 405

Közép-Magyarország

244 625

153 948

473 765

315 053

Budapest

261 090

162 393

502 614

334 238

Az adatok alapján látható, hogy a területi különbségek Budapest és a vidék vonatkozásában alig változtak 2010 és 2020 között, a bérek emelkedése minden területen jelentős volt. Míg a bruttó átlagbér átlagosan 99,3 százalékkal emelkedett országosan, addig ez a mérték Közép-Magyarországon 93,7, Budapesten pedig 92,5 százalék volt, azaz a bruttó jövedelmi különbség minimálisan csökkent. Ezzel szemben a nettó átlagkeresetek esetében a budapesti és közép-magyarországi növekedés volt erőteljesebb (105,8, illetve 104,6 százalék), míg az országos minimálisan alacsonyabb (102,4 százalék).

Mindebből következően a bérelőny sem változott jelentősen: míg Budapesten a bruttó átlagbér 2010-ben 28,9, a nettó pedig 22,5 százalékkal haladta meg az országos átlagot, 2020-ban ez a két arány 24,5 százalékon alakult.

A jövedelemkülönbségekről alkotott képet némileg árnyalja a megélhetéshez szükséges jövedelemösszeg eltérése. Budapesten nemcsak a jövedelmek magasabbak, hanem a megélhetési költségek is. A következő táblázat mutatja ezek értékét 2010-ben és 2019-ben.

9. TÁBLÁZAT: A KÜLÖNBÖZŐ MEGÉLHETÉSI SZINTEKHEZ TARTOZÓ JÖVEDELEMÖSSZEG (EFT/FŐ/HÓ)
Forrás: KSH
2010 Magyarország Közép-Magyarország Budapest KMO / országos BP / országos
Nagyon szűkös 59,2 68,4 76,4 1,16 1,29
Szűkös 77,4 89,4 97,4 1,16 1,26
Átlagos 102,8 120,6 128,8 1,17 1,25
137,7 166,1 176,2 1,21 1,28
Nagyon jó 187,9 234,2 248,6 1,25 1,32
2019
Nagyon szűkös 75,1 82,9 88,0 1,10 1,17
Szűkös 98,6 110,5 118,7 1,12 1,20
Átlagos 136,2 154,1 164,6 1,13 1,21
187,3 216,2 234,0 1,15 1,25
Nagyon jó 280,4 362,3 417,1 1,29 1,49

A táblázatból látható, hogy míg a Közép-Magyarországi régióban megélhetési szinttől függően a költség 2010-ben az országos átlagot 16–25 százalékkal haladta meg, addig ez az eltérés 2019-re 10–29 százalékra nőtt. Ugyanezek az eltérések Budapesten 2010-ben még 25 és 32 százalék között alakultak, azonban 2019-re az olló jobban kinyílt, és míg a legszerényebb megélhetési szintnél a különbség mindössze 17 százalék volt, a legmagasabb megélhetési szintnél már 49 százalék. Azaz bár Budapesten és a Közép-Magyarországi régióban érdemi bérelőny van, de a megélhetési költségek is ennyivel magasabbak.

A jelentősen magasabb fővárosi megélhetési költségeknek lényeges összetevője a lakhatás, Budapesten a lakások árai sokkal magasabbak, mint a vidéki városokban, illetve községekben, és gyorsabban is növekednek – amint ezt a következő táblázat is mutatja az MNB adatai alapján.

10. TÁBLÁZAT: LAKÁSÁRINDEX, ILLETVE NÉGYZETMÉTERÁR
Forrás: MNB
Budapest Városok Községek
Lakásárindex, 2020Q2 (2010=100) 253,3 185,8 136,3
Medián négyzetméter-ár 2020Q2, ezer Ft 591 204 71

2020. második negyedévében a medián négyzetméterár Budapesten 591 ezer forint volt, a városokban ennek nagyjából a harmada, míg a községekben valamivel több, mint a tizede. A lakásárindex azt mutatja, hogy Budapesten a lakások árai 10 év alatt jelentősen, mintegy két és félszeresükre emelkedtek, míg a városokban a növekedés ennél kisebb, 85,8 százalékos volt, a községekben pedig csupán 36,3 százalék. Ebben az esetben tehát a budapesti áremelkedés nyomán a különbségek nőttek, a fővárosba költözni szándékozók helyzete jelentősen romlott. Némileg kisebbek a különbségek, ha nem a medián négyzetméterárakat hasonlítjuk össze, hanem az átlagokat. Ekkor a községekben a fővárosi ár 19,9 százaléka az átlagos ár, a városokban 38,2 százalék, a megyeszékhelyeken pedig 50,2 százalék.

A gazdasági fejlődés szempontjából két további mutatót érdemes vizsgálni: a beruházások alakulását, illetve a kutatás-fejlesztési ráfordításokat.

11. TÁBLÁZAT: A BERUHÁZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKE (MILLIÓ FORINT) ÉS ARÁNYA
Forrás: KSH
Területi egység Beruházás összesen Ebből:
épületek és egyéb építmények gépek, berendezések, járművek
2010
Budapest 1 159 569 565 789 592 830
Közép-Magyarország 1 523 114 774 664 744 428
Ország összesen 3 816 402 1 978 167 1 788 416
Budapest aránya 30,40% 28,60% 33,10%
Közép-Magyarország aránya 39,90% 39,20% 41,60%
Forrás: KSH
Területi egység Beruházás összesen Ebből:
épületek és egyéb építmények gépek, berendezések, járművek
2019
Budapest 2 198 991 1 126 529 1 069 947
Közép-Magyarország 3 192 915 1 699 906 1 487 129
Ország összesen 8 551 790 4 431 553 4 057 189
Budapest aránya 25,70% 25,40% 26,40%
Közép-Magyarország aránya 37,30% 38,40% 36,70%

Amint a korábbiakban láttuk, a lakosság 17–18 százaléka él Budapesten, míg mintegy 30 százaléka a Közép-Magyarországi régióban. Ezzel szemben a hozzáadott érték 37–38 százaléka kapcsolódott a fővároshoz és 47–49 százaléka a központi régióhoz. A beruházások volumene esetében a helyzet e két mutató között van: 2010-ben a beruházások 30,4 százaléka koncentrálódott Budapestre, míg 39,9 százaléka a Közép-Magyarországi régióra. Ez az arány azonban 2019-re 26,4, illetve 36,7 százalékra csökkent. A vidéki beruházások arányának növekedése szintén a területi különbségek csökkenése irányába hat. Ugyanakkor az sem mindegy, hogy ezek a beruházások miként hasznosulnak, mekkora hozzáadottérték-, illetve foglalkoztatás-növekedést idéznek elő.

A kutatás-fejlesztési kiadások nagysága meghatározó a hozzáadott érték szempontjából: a magasabb kutatás-fejlesztési ráfordítás egyrészt kedvezőbb helyet jelent az értékláncon belül, másrészt az adott termék vagy szolgáltatás versenyképesebbé válásához vezet. A kutatás-fejlesztés GDP-n belüli részesedését mutatja a következő táblázat.

12. TÁBLÁZAT: A K+F RÁFORDÍTÁSOK A GDP ARÁNYÁBAN (SZÁZALÉK)
Forrás: KSH
2010 2018
Budapest 1,83 2,53
Közép-Magyarország 1,53 2,18
Összesen 1,14 1,51

A kutatás-fejlesztés tekintetében 2010 és 2018 között Magyarországon, a Közép-Magyarországi régióban és Budapesten is érdemi növekedés történt. Ugyanakkor ennek mértéke Budapesten számottevően meghaladta az országos változásét. Összességében tehát nemcsak hogy fennmaradt, hanem kismértékben még nőtt is a főváros súlya a vizsgált időszakban a kutatás-fejlesztési ráfordítások tekintetében.

Az ország fejlődéséhez egyaránt szükséges Budapest és a vidék fejlesztése. Amint láttuk, az elmúlt időszakban a fejlesztések nyomán a két terület közötti különbség csökkent, a vidéki területek gyorsabban fejlődtek, mint a főváros. A főváros esetében szükség van a gazdasági támogatások növelésére és az élhetőség fokozására (pl. egészségügy, közlekedés, lakhatás), míg a vidéki területek esetében növelni kell a komplexebb, magasabb hozzáadott értékű munkahelyek arányát, amely elősegítheti a fiatalok, illetve a magasabban képzettek helyben maradását.

Az elemzés innen tölthető le. ->

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások