Kihívások és fejlesztési irányok –  a tejágazat jövője Magyarországon

Kihívások és fejlesztési irányok – a tejágazat jövője Magyarországon

#Konjunktúrakutató

A fenntartható ellátási láncok kialakítása nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a hatékonyabb erőforráskezelés és költségcsökkentés révén hozzájárul a vállalatok versenyképességének javításához is. Mindezek ellenére a magyarországi tejszektor helyzetét vizsgáló kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy az ellátási láncban tapasztalható, a tejtermelők, a feldolgozók és a kereskedők közötti egyenlőtlenségek, valamint a munkaerőhiány és az energiaválság jelentős problémákat okoz az ágazatban működő vállalkozások számára. Ez pedig megnehezíti a – növekedéshez és a hatékonyabb termelési, illetve feldolgozási eljárásokhoz szükséges – fejlesztések megvalósítását. Kedvező eredmény ugyanakkor, hogy a vizsgált vállalkozások közel kétharmada tervezi, hogy fejlesztéseket hajt majd végre a következő 2–3 évben, ami hozzájárulhat a vállalkozások hatékonyabb és fentarthatóbb működéséhez. 


A fenntartható ellátási láncok kiépítése és támogatása iránti törekvés egyre hangsúlyosabbá válik a 21. századi gazdaságokban1. Ezen rendszerek kialakítása nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a hatékonyabb erőforrás-kezelés és költségcsökkentés révén hozzájárul a vállalatok versenyképességéhez is2.

Ezzel összhangban a magyarországi tejágazat helyzetéről készült elemzésünk célja a szektorra vonatkozó ellátási láncok fenntarthatóságának feltárása, a tendenciák azonosítása, problémapontok kijelölése és megoldási javaslatok kidolgozása volt. Kutatásunkban a termelői, feldolgozói, kereskedői kapacitásokat és igényeket, illetve az ezek közötti kapcsolatokat vizsgáltuk meg.

Mind a termelők, mind a feldolgozók ki vannak szolgáltatva a piacnak

Eredményeink azt mutatják, hogy az elmúlt pár évben mind a termelői, mind pedig a feldolgozói szegmensben az értékesítés területén jellemzően növekedés volt megfigyelhető, túltermelés alig fordult elő. Vagyis a termékek értékesítése az ellátási lánc különböző szereplői között alapvetően sikeresen megy végbe. A túltermelés csak azoknál a – jellemzően kisebb – vállalatoknál jelent problémát, ahol a raktározási kapacitások nem megfelelők.

Századvég, 2022, CAWI, magyar tejipari termelők n=46, és feldolgozók n=10 körében
Csökkent Nem változott Nőtt Egyik sem, nem értékesítenek tejet nyersanyagként
…az értéket tekintve? 39331
…a mennyiséget tekintve? 812251
Századvég, 2022, CAWI, magyar tejipari termelők n=46, és feldolgozók n=10 körében
Csökkent Nem változott Nőtt Nem szeretnék válaszolni
…az értéket tekintve? 361
…a mennyiséget tekintve? 2161

Bár ezek az eredmények azt sugallják, hogy az tejágazatra vonatkozó ellátási lánc különböző szintjei (termelők, feldolgozók, kereskedők) alapvetően összehangoltan működnek, ezt jelentős mértékben árnyalják az interjús kutatás eredményei. A kutatásban résztvevő termelők úgy látják, hogy az értékesítendő árucikk egységárát a feldolgozók határozzák meg, vagyis a termelők azt tapasztalják, hogy ki vannak szolgáltatva a feldolgozói szektornak. Hasonló a helyzet a feldolgozók esetén is, akik viszont a kereskedelmi szektor kapcsán érzékelnek aszimmetrikus viszonyt. Fontos megjegyezni, hogy mindezt jelentős mértékben orientálják a fogyasztó preferenciák is: az adatok3 ugyanis azt mutatják, hogy a fogyasztók számára a tejtermékek ára a legfontosabb szempont.

Összességében tehát elmondható, hogy a termelők ki vannak szolgáltatva a feldolgozóknak, a feldolgozók pedig a kereskedőknek. Emiatt a termelők és a feldolgozók piaci pozíciója gyengül. Ez pedig megnehezíti a tervezett fejlesztések megvalósítását.

A szakképzett munkaerő hiánya és a magas működési költségek okozzák a legnagyobb kihívást a tejágazat számára

A szektor hatékony működését persze nem pusztán az ágazati szereplők közötti „érdekkonfliktusok” nehezítik. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a megfelelő humánerőforrás hiánya jelenti az egyik legnagyobb akadályt a tejszektor működése előtt. A szakképzett munkaerő hiánya miatt a vállalatok nehezen találnak olyan alkalmazottakat, akikre rábízhatják az egyes munkafolyamatok koordinálását. De félő az utánpótlás hiánya is, mivel a szükséges képzések megszűntek.

Egy másik komoly probléma a tejszektor számára az energiaválság és a magas infláció. Az interjúalanyok elmondása alapján a gáz- és áramszámlák jelentős emelkedése sok vállalkozás számára ellehetetleníti a működést. Ezeket a problémákat a feldolgozó szektorban végzett kérdőíves kutatás eredményei is megerősítik. 10 megkérdezettből 8 jelentős problémának látja az energiaárak emelkedését, hasonló számok regisztrálhatók az infláció esetén is, és 10-ból 6 megkérdezett nyilatkozta azt, hogy a munkaerőhiány jelentős vagy nagy mértékben befolyásolja a tejtermék előállítást.

Századvég, 2022, CAWI, magyar tejipari termelők n=46, és feldolgozók n=10 körében
1 – Egyáltalán nem befolyásolja 2345 – Nagymértékben befolyásolja
Nem megfelelő / nem korszerű technológia2152
Nyersanyaghiány13123
Értékesítési lehetőségek alakulása (a kereskedőkkel való kapcsolat alapján)3223
Támogatások, pályázatok hiánya/elérhetősége1423
Munkaerőhiány21124
Munkaerőköltségek, bérköltségek235
Infláció1126
Energiaárak növekedése118

Az energiahatékonyság és a technológiai fejlesztés áll a tejágazat fejlesztési terveinek fókuszában

Kedvezően árnyalja ugyanakkor ezeket az eredményeket az, hogy a vizsgált vállalkozások – legyen szó a termelői vagy éppen a feldolgozói szektorról – közel kétharmada tervezi, hogy fejlesztéseket hajt majd végre a következő 2–3 évben. Míg a termelői szektor esetén az infrastrukturális és energiahatékonysági beruházások jelentik a legnagyobb prioritást, addig a feldolgozói szektor képviselői a technológiai fejlesztéseket említették a legnagyobb arányban. A felhasználni kívánt pénzügyi források között az állami és európai uniós pályázatok, támogatások, a saját források és a hitelfelvétel egyaránt szerepelnek.

Századvég, 2022, CAWI, magyar tejipari termelők n=46, és feldolgozók n=10 körében
Infrastruktúra (pl. telephely, gépek, technológiai berendezések) Energiahatékonysági beruházások Technológia, feldolgozási folyamatok Humánerőforrás Egyéb
Kategória 127181352
Századvég, 2022, CAWI, magyar tejipari termelők n=46, és feldolgozók n=10 körében
Technológia, feldolgozási folyamatok Humánerőforrás Energiahatékonysági beruházásokInfrastruktúra (pl. telephely, gépek, technológiai berendezések)
Kategória 16554

A potenciális fejlesztések még árnyaltabb feltárása érdekében konkrét fejlesztési területekre is rákérdeztünk. Ez alapján elmondható, hogy a hazai tejágazat termelői szegmensében tevékenykedő vállalatok döntéshozói mindenekelőtt a tömegtakarmány-termelés minőségi színvonalának emelését látják szükségesnek, de kiemelten üdvözölnék a tartás- és fejéstechnológiák fejlesztését, a takarmányozással kapcsolatos technológiai fejlesztéseket, valamint az állategészségügyi szempontok előtérbe helyezését is.

Századvég, 2022, CAWI, magyar tejipari termelők n=46, és feldolgozók n=10 körében
1 – Egyáltalán nem fontos 2345 – Nagyon fontos Nem tudom Nem szeretnék válaszolni
Termelői szerveződések és együttműködések erősítése3115819
Precíziós állattenyésztési technológiák fejlesztése3910222
Állategészségügyi szempontok előtérbe helyezése11315251
Takarmányozással kapcsolatos technológiai fejlesztések115291
Tartás- és fejéstechnológiák fejlesztése1333
Tömegtakarmány-termelés minőségi színvonalának emelése12637

A potenciális fejlesztéseket a feldolgozó szektor körében is megvizsgáltuk. Elmondható, hogy a tejfeldolgozással foglalkozó cégek vezetőinek körében az ágazatot érintő fejlesztési irányok közül az innovációra való ösztönzés, a logisztikai beruházások ösztönzése, valamint a digitális megoldások támogatása az a három, amelyeket a leginkább pozitív fogadtatás övezi.

1 – Egyáltalán nem fontos 2345 – Nagyon fontos
Kapacitásbővítés1423
Fogyasztói igények feltérképezése, marketing, edukáció1243
Digitális megoldások támogatása1234
Logisztikai beruházások ösztönzése244
Innovációra való ösztönzés145

A kutatás kiemelt eredményei a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. által szervezett európai uniós szakmaközi egyeztetésen kerültek bemutatásra 2023. májusában Brüsszelben. Az eseményről készült beszámoló elérhető a Századvég weboldalán.

Letölthető változat: 

Módszertan

A tanulmány elkészítése során az alábbi módszertani elemeket alkalmaztuk.

I.                Másodlagos források

A helyzetelemzéshez, a terület bemutatásához, a nemzetközi trendek azonosításához: nemzetközi. hazai másodlagos források [KSH, TGI), nemzetközi adatbázisok (Eurostat), és szakirodalomfeldolgozás.

II.              Primer kvantitatív kutatás

A kutatás részeként 53 véletlenszerűen kiválasztott céget kérdeztünk meg CAWI módszerrel (computer-assisted web interviewing) melyből 46 tejipari termelő, 10 pedig tejipari feldolgozó cég volt.

III.            Mélyinterjúk

A kutatás során 20 darab strukturált interjút készítettünk termelőkkel, feldolgozókkal, kereskedőkkel és érdekvédelmi szervezetek képviselőivel.


 

Hivatkozások

[1] Zenovitz Lili (2022): „Egy véges világban nem képzelhető el végtelen növekedés”. Replika (127): 95-113. https://doi.org/10.32564/127.4

[2] Philip Beske, Anna Land, Stefan Seuring, (2014): Sustainable supply chain management practices and dynamic capabilities in the food industry: A critical analysis of the literature, International Journal of Production Economics (152): 131-143, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.12.026

[3] Századvég (2022): Tejfogyasztás és zöldség-, gyümölcsfogyasztás – Fogyasztói felmérés. Budapest: Századvég

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások