Reflektálás az Európai Bizottság hulladékgazdálkodási keretszabályrendszer felülvizsgálata kapcsán végzett előzetes jelentésére


Megfontolások az Európai Bizottság a települési és csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkozó 2025-ös célértékektől és a hulladéklerakás csökkentésére vonatkozó 2035-ös célértéktől való elmaradás kockázatának kitett tagállamok azonosításáról szóló előzetes jelentésével kapcsolatosan.

Reflektálás az Európai Bizottság hulladékgazdálkodási keretszabályrendszer felülvizsgálata kapcsán végzett előzetes jelentésére

Az Európai Bizottság 2022-ben nyilvános konzultáció indításával kezdte meg a hulladékgazdálkodási keretszabályrendszer1 felülvizsgálatát, melyre a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. is benyújtotta konzultációs anyagát. Az egyeztetés keretében kifejtettük álláspontunkat, miszerint amíg a hulladékot érintő jogszabályok modernizálásakor a jogalkotóknak tekintettel kell lennie a keretrendszer eredeti célkitűzéseire (pl. a hulladékgazdálkodási-, hasznosítási és újrafeldolgozási módszereknek az erőforrásokra nehezedő terheket csökkenteniük kell), addig figyelembe kell vennie a tagállambeli különbségeket, valamint a megváltozott fogyasztói attitűdöket és a fogyasztók tényleges magatartását is. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. a témához kapcsolódóan 2022 őszén webináriumot szervezett európai uniós, piaci és állami szereplők bevonásával a keretszabályrendszer megvitatására.

A felülvizsgálati folyamat részeként, az Európai Bizottság 2023. június elején közzétette előzetes jelentését, melyben azonosította azokat a tagállamokat, akiknél felmerül a kockázata annak, hogy a települési és csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkozó 2025-ös célértékeitől, illetve a hulladéklerakás csökkentésére vonatkozó 2035-ös célértékeitől elmaradnak. A két kiemelt célmutató, amit a dokumentum elemez és melyhez kapcsolódóan tagállamspecifikus javaslatokat fogalmaz meg:

 • 2025-re a települési hulladék újrahasználatra való előkészítését és újrafeldolgozását minimum 55 százalékra kell növelni, valamint szintén 2025-re az összes csomagolási hulladék 65 százalékának újrafeldolgozhatónak kell lenni,
 • valamint 2035-re a települési hulladék maximum 10 százaléka kerülhet hulladéklerakókba.

Az előrejelző jelentés alapján Magyarország mindkét fontos cél vonatkozásában az átlaghoz képest némileg elmaradó – mindösszesen tíz EU-tagállamot számláló – csoportban van, azaz „mindkét cél tekintetében fennál a kockázata annak, hogy nem fogja elérni a kitűzött célértékeket”.

A bizottsági javaslatok között, amelyekben irányadóak az országspecifikus megfigyelések, megtalálhatóak a biohulladék és a csomagolási hulladék szofisztikált feldolgozásával kapcsolatos megfontolások, valamint az, hogy különös figyelmet kell fordítani „…az adatminőség javítása, a szabályok eredményes végrehajtásának biztosítása és a hatékonyabb gazdasági eszközök alkalmazása, például hatékony kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek, az adott célra alkalmas hulladéklerakási és hulladékégetési adók”-ra is. Ezek egybecsengenek a Századvég 2022-es konzultációs anyagával, ahol e beavatkozási pontokra hasonlóképp rámutattunk.

A konzultációs folyamat és ennek keretében jelen előzetes jelentés betekintést enged abba a folyamatba – és pontosabb képet ad arról – hogy a tagállamoknak milyen beavatkozásokat lenne érdemes megvalósítaniuk a következő években. Az alábbiakban ezekre reflektálunk.

A Bizottság előzetes jelentésével kapcsolatosan szeretnénk ezúton is újra kiemelni korábban megfogalmazott javaslatainkat és meghatározott szempontjainkat, melyeket továbbra is időszerűnek és relevánsnak találunk.

- Az átdolgozott szabályok nem képviselhetik aránytalanul az ipari hulladékot kibocsátók érdekeit.

- A keretrendszer-szabályokban hangsúlyosabban kell megjelennie a hulladékot generáló végfelhasználóknak.

- A jól végrehajtható jogszabályokat pontos, ellenőrizhető és kutatható adatfelvételekre és az ezekből keletkező adatbázisokra kell alapozni.

- Ahhoz, hogy a hulladék ténylegesen erőforrássá alakuljon2, a hulladékhierarchiát érvényesíteni kell, de egyben a szennyező fizet-elvet úgynevezett „adatalapú” változóval ki kell egészíteni.

 • Ezt úgy lehet elérni, hogy a közösségi, ipari és végfelhasználói hulladék és melléktermék keletkezésével kapcsolatban valós idejű, pontos, követhető adatbázisokat hozunk létre és kezelünk. Az adatbázisokat olyan adatfelvételi hálózattal kell létrehozni, amelyek automatizáltak – AI-alapúak, Big Data analízis alapúak –, és a hulladékot begyűjtők, feldolgozók és újrahasznosítók számára így lehetővé teszik közel valós idejű feed-in-eket.
 • A főbb kibocsátók és a kibocsátott mennyiség pontosan és dinamikusan kezelt beazonosítása elengedhetetlen feltétele a költség- és környezeti szempontból hatékony hulladékgazdálkodásnak.
 • Javasoljuk, hogy a hulladékkibocsátás egyes szegmenseinek pontosabb megismeréséért a hulladékot generálók viselkedését (elsősorban a végfogyasztókat) primer kutatások által térképezzük fel. Az attitűdök elemzése mellett fontos, hogy a tényleges viselkedést is vizsgáljuk3. Ezt úgy érdemes véghez vinni, hogy az EU egyes területeinek helyi sajátosságait is figyelembe vevő4 összehasonlító jellegű viselkedésvizsgálati módszereket alkalmazzunk (valószínűleg más jellemzőket fogunk találni például Hollandiában, másokat Olaszországban5 és Magyarországon).6

- Fontos, hogy a viselkedési jellemzőkkel alátámasztott jogszabályok szem előtt tartsák, hogy a jelenlegi fogyasztói társadalom kialakulása legalább száz évre vezethető vissza; és teljes iparágak épültek az ilyen berendezkedés kiszolgálására.

 • Amennyiben társadalmi, végfelhasználói hozzáállással kapcsolatos változásokat szeretnénk, rendszerbontó jogszabályokra (disruptive and sustainable legislation) van szükség, viszont ezen jogszabályok nem vezethetnek a hulladék és melléktermékek begyűjtéséhez és feldolgozásához kapcsolható költségek indokolatlanul magas emelkedéséhez. Egy rezsiérzékeny és magas inflációval terhelt globális piaci környezetben ez kiemelt szempont kell, hogy legyen.

- Úgy véljük, hogy a (jogi) beavatkozásnak és az azt segítő végrehajtásnak mind a negatív viselkedéstől való távol tartásra, mind a pozitív viselkedés támogatására oda kell figyelni7. Az olyan jogszabály, amely kizárólag a fogyasztói magatartás befolyásolását és/vagy szabályozását célozza meg és nem foglalkozik az ipari kibocsátókkal, a társadalmi hasznosság terén csak szuboptimális eredményt fog elérni. Egy olyan turbulens gazdasági helyzetben, mint a jelenlegi, a kisfogyasztók jövedelmi helyzetét különösen érzékenyen kell kezelni – egy aránytalan teher kiszabása, jutalomlehetőség nélkül tiltakozást válthat ki, amely a jogszabály végrehajtásával kapcsolatos szolidaritást nehezíti meg.

 • A hosszú távon időtálló jogszabályoknak az egyéni érzelmi alapú döntéshozatalt, a közösségi visszajelzések szerepét és hatását, a környezeti központú gondolkodás terjedését, valamint a fogyasztók hulladékkezeléssel kapcsolatos képességnövelését kell követnie elsősorban.8
 • Az információs szakadék szűkítésére egyik megoldásnak a jutalomalapú hulladékválogatást- és begyűjtést javasoljuk. Érdemes megfontolni a „fokozatosan kevesebb természeti erőforrást felhasználó” egyének jutalmazását is.

 1. A viselkedéstudomány területén ismert eredmények kiemelik, hogy az egyéni és társadalmi szinten is érezhető beidegződések automatizmus-szerű megváltoztatása sokkal hatékonyabb a 40 éven aluliak esetében, mint az idősebb korosztálynál, ezért a jogszabályoknak, azok végrehajtásnak ezt követnie kell.9 Vagy úgy, hogy nagyobb türelemmel van az idősebb korosztály vonatkozásában, vagy a terheket (jutalmakat, büntetéseket, osztályozást stb.) ennek megfelelően tipizálja (age cushioning).
 2. Időszerű lehet a kulturális és helyi viszonyokat súlyozó, megfelelő árazási modellel alátámasztott a pay-as-you-throw, save-as-you-throw rendszerek bevezetésének, vagy ahol van, felülvizsgálatának kivitelezése.10
 3. Korábbi kutatásaink alapján a demográfiai adottságokon túl a lakóhelyi aktivitás is differenciáló lehet abban, hogy a háztartások mennyire tartják fontosnak a hulladékgazdálkodás hatékony lakossági kivitelezését. A természetes környezethez közelebb élő kisvárosi, községi, falusi, a háztartás és a kert kezelése kapcsán aktívabb lakosok pozitívabban állnak a hulladékgazdálkodás javításához, mint a városias környezetben élők. Ennek egyik oka, a természeti és a társadalmi hasznosság fejlesztése mellett a háztartások gazdasági helyzetének esetleges javulása a hatékony hulladékkezelésen keresztül.

- A hulladékgazdálkodással kapcsolatos végrehajtó szabályokat és a végrehajtók jogköreit nemzeti, regionális és helyi szinten is meg kell erősíteni.

 • A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan hatékonyabb bírságolási politikára van szükség. A büntetések kiszabását rendőrségi, adóhatósági és egyéb végrehajtói hatalmat erősítő szervezeteknek kell segíteni. Ezzel együtt a közösségi szabályokat, környezetvédelmi ügynökségi szabályokat és statútumokat szintén meg kell erősíteni.

A témában tartott webináriumunk felvétele ITT érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=d1SZ8_u5Fhk&t=558s

Hivatkozások

[1] A felülvizsgálat fő oka az alacsony mennyiségű és színvonalú hulladékfeldolgozás, valamint a szennyező fizet-elv hiányos implementációja, pl. a hulladékolajjal kapcsolatban. A javaslatok központi eleme a kiterjesztett termelői felelősség (extended producer responsibility). Az ezzel kapcsolatos háttéranyag itt elérhető.

[2] Az Európai Bizottság előzetes jelentése, 1. o.

[3] Ennek alapja lehet pl. egy ökonometrikus, országon belüli makro-területeket is elkülönítő, időszenzitív vizsgálat.

[4] A Bizottság jelentése is kiemeli, hogy jelentős különbségek vannak a tagállamok között. Ezeket a különbségeket nem lehet azonos ütemterv mellett kiküszöbölni. Az Európai Bizottság előzetes jelentése, 4. o., továbbá, a jelentés is kimondja, hogy „elismerve a hulladékgazdálkodási helyzetek közötti jelentős különbségeket, a hulladékokra vonatkozó uniós szabályok lehetőséget adnak egyes tagállamoknak arra, hogy bizonyos feltételek mellett a kitűzött éveken túlra halasszák a megfelelést.” 13. o.

[5] Dél-Olaszországban a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok végrehajtásában – és alacsonyabb hatékonyságában – szerepe volt a hulladékkezeléssel kapcsolatos bűncselekmények magas számának, és az apolitikus társadalmi magatartásnak. In: M. Agovino et al. (2017)

[6] Nemzetközi összehasonlításhoz alapot szolgáltat: S.J. Raghu (2020) Behavioural aspects of solid waste management: A systematic review.

[7] Köszönhetően annak, hogy a jogszabályok és a viselkedéstudomány egymásrautaltságával kapcsolatos ismereteink – így pl. a kontextus, célcsoportok, speciális viselkedési párhuzamok, manifeszt ellenállás – az elmúlt 15 évben jelentősen bővültek.

[8] Hasonlóan a közegészségügyhöz, a hulladékgazdálkodási szakpolitikai hatékonysága és sikeressége is nagyban függ a jogalanyok magatartásától. Érdemes itt is figyelni a Behaviour Change Wheel (BCW) módszerre, különösen az APEASE-modell alkalmazására és a behaviour selection-re, A jogalkotási politika és a jogalanyok jogkövető magatartásával kapcsolatban lásd, pl. Belényesi Pál Viselkedéstudományi eredmények beépítése a szakpolitikai tervezési folyamatokba. Külgazdaság, LXIII. évf., 2019, 47-63. o.

[9] A jogalkotó szempontjából érdekes megfontolásokat tartalmaz: Acheiving behavioural change: A guide for national government. Public Health England & The Centre for Behaviour Change, 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933328/UFG_National_Guide_v04.00__1___1_.pdf

[10] Egyes helyeken trash-metering-nek, variable rate pricing-nak, unit pricing-nak hívják.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások