FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK


Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról, valamint a 2018. évi lehetőségekről

A közfoglalkoztatás a munkanélküliség kezelésének egyik eszköze, amelynek célja, hogy átmeneti munkalehetőség biztosításával és rendszeres jövedelemmel segítse azokat az álláskeresőket, akik önállóan, bármilyen okok miatt eredménytelenül keresnek állást a nyílt munkaerő-piacon.

A 2011-2017. évben megvalósított különböző közfoglalkoztatási programok tapasztalatait figyelembe véve megállapítható, hogy a közfoglalkoztatók az igen széleskörű tevékenységeikhez igazodóan, vagy az új terveik, a közösségi céljaik megvalósításához nagy számban biztosítottak támogatott, határozott időtartamú munkalehetőséget az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő, elsősorban a halmozottan hátrányban lévő, jelenleg piaci munkavállalásra alkalmatlan, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, vagy pénzbeli ellátás nélküli álláskeresők számára. 

A közfoglalkoztatás rendszeréről, aktualitásokról, jó gyakorlatokról, statisztikai adatokról a http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu honlapon tájékozódhatnak, ahol megtalálható a vonatkozó jogszabályok, dokumentumok gyűjteménye, valamint figyelmükbe ajánljuk a gyakran ismételt kérdéseket is.

Milyen munkára létesíthető közfoglalkoztatási jogviszony? Ki lehet közfoglalkoztató? Ki lehet közfoglalkoztatott? Milyen speciális szabályok vonatkoznak a közfoglalkoztatási jogviszonyra? Milyen közfoglalkoztatási programtípusok vannak? Milyen támogatási paraméterek lehetségesek? Milyen összegű bér állapítható meg a közfoglalkoztatott számára és milyen feltételekkel?

Mindezen kérdésekre a választ a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, melyeket ajánlatos tanulmányozni a programok tervezése előtt:

 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (Kftv.);
 • A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm.rendelet;
 • A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm.rendelet.

Milyen lehetőségek vannak 2018-ban?

A 2018. évi közfoglalkoztatási programok támogatási időtartama 2018. I. félévében legfeljebb 4 hónap lehetett, a programok 2018. június 30-áig tarthattak.

2018 júliusától tervezhetőek az új közfoglalkoztatási programok, amelyek legfeljebb 2019 februárjáig tarthatnak. Ezen időtartamon belül néhány hónapos program megvalósítása is lehetséges.

A hosszabb időtartamú, helyi közfoglalkoztatási programok támogatása során – amely a fővárosban jellemző – prioritást élveznek a következő közfoglalkoztatók: helyi-, és nemzetiségi önkormányzat; helyi-, és nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása; az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet; egyházi jogi személy; közhasznú jogállású szervezet; CIVIL SZERVEZET. Támogatásuk a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt, a lakosságot vagy települést/kerületet érintő feladatok ellátására, vagy közhasznú tevékenység folytatására, közösségi célok megvalósítására irányulhat alapvetően.

A közfoglalkoztatónak a kérelmében meg kell jelölnie a program célját, ki kell dolgoznia egy munkatervet, ehhez igazodóan meg kell határoznia az igényelt közfoglalkoztatotti létszámot, a munkaköröket, a munkakörök betöltéséhez szükséges feltételeket, és költségvetési tervet kell készítenie. Ügyelni kell arra, hogy a tervezett közfoglalkoztatotti munkakörök esetében – amennyiben szakképzettséget igénylő munkakör is szükséges a program megvalósításához – a szakképzettséget igénylő munkakörök aránya legfeljebb 20% lehet.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a döntés előkészítése során az illetékes foglalkoztatási osztálynak?

A bérköltség mértékének támogatása során figyelembe kell venni a település/kerület adóerő-képesség mutatóit, így pl. a fővárosban tervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében – tekintettel arra, hogy Budapest nem hátrányos helyzetű település – az adóerő-képesség alapján az igényelt bérköltség 70-100%-os mértékben támogatható. A közvetlen- és anyagköltség támogatás mértéke legfeljebb a bérköltség 10%-a lehet.  Az alap támogatási paramétereken kívül megvizsgálják a program célkitűzéseit, az azok megvalósításától várható eredményeket, a célkitűzésekhez igazodó munkatervet, a munkatervben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolható munkaköröket és létszámokat (a munkaerő-igényeket), továbbá az igényelt eszközök, anyagok indokoltságát.

A döntést követően a támogatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a hatósági szerződés tartalmazza, amelynek hatályba lépésekor (mindkét fél aláírását követően) kezdődhet el a program. A közfoglalkoztatotti létszámok feltöltése az állami foglalkoztatási szolgálat nyilvántartásában szereplő álláskeresők közvetítésével történhet, akikkel a felvételi eljárást követően a közfoglalkoztatónak közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést kell kötnie. A támogatás finanszírozása az adott hónap elszámolását követően utólagos formában történik, de – amennyiben a közfoglalkoztató kéri –, bizonyos mértékű előleg folyósítható. A közfoglalkoztatási program megvalósítását mind a Belügyminisztérium, mind pedig a kormányhivatalok munkatársai a helyszínen ellenőrzik.

A programok tervezésének megkezdése előtt érdemes felkeresni a részletes információk miatt a közfoglalkoztató székhelye szerinti járási/kerületi hivatal területileg illetékes foglalkoztatási osztályát.

Elérhetőség: https://www.munka.hu. A nyitólapon a „Foglalkoztatás” menüre kattintva a „Foglalkoztatási osztály keresés”-hez be kell írni az irányítószámot vagy a város megnevezését, majd „keresés” gomb. Ezt követően lehet kiválasztani a települést/kerületet, amelyikhez tartozóan megtudhatja a területileg illetékes foglalkoztatási osztály megnevezését és elérhetőségi adatait.

A közfoglalkoztatási program (hosszabb időtartamú, járási mintaprogram, országos közfoglalkoztatási program) támogatása iránti tervezetet/kérelmet egy webes felületen, az ún. Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere, röviden: KTK rendszerben szükséges rögzíteni. A rendszer használatához regisztrációra van szükség, amely az illetékes foglalkoztatási osztályon intézhető. További információk https://ktk.munka.hu oldalon.

(Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály)


TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚT A MUNKAERŐPIACRA ELNEVEZÉSŰ, VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMRÓL

A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt célja a Közép-magyarországi régión belül Budapesten a 25 év feletti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.

A program megvalósításának forrása az Európai Szociális Alap (ESZA), és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg. A VEKOP-8.1.1-15 kiemelt projekt 17,8 Mrd Ft kerettel rendelkezik, melyből a fővárosi részprojekt 8,54 Mrd Ft-os kerettel gazdálkodhat.

A fővárosban a munkaerő-piaci program lebonyolítója Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH), szorosan együttműködve a kerületi hivatalokkal.

Kiknek segít a munkaerő-piaci program?

A munkaerő-piaci program azokra

 • a 25–64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, valamint
 • a 25–64 év közötti szolgáltatást igénylőként, közvetítést kérőként nyilvántartottakra (körükben azokra a személyekre, akik gyermekük gondozása vagy rehabilitációs ellátásuk miatt álláskeresőként nyilvántartásba nem vehetők, de képzéssel támogathatók), továbbá
 • a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra

fókuszál, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerő-piaci program segítségével mozdítható elő.

Munkaerő-piaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt csoportba tartozók:

 • a 25–30 év közötti pályakezdő álláskeresők,
 • az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők,
 • a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.)
 • a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők,
 • az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők,
 • a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők, akik a versenyszférába visszavezethetők.

A munkaerő-piaci program által nyújtható szolgáltatások és támogatások

A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevő számára, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. A program többek között lehetővé teszi a programrésztvevő számára, hogy:

 • támogatott képzésben (a képzés tanfolyami- és vizsgadíjának, képzés ideje alatti keresetpótló juttatás, valamint a képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás támogatásával),
 • támogatott foglalkoztatásban,
 • vállalkozóvá válási támogatásban,
 • munkába járás támogatásában,
 • lakhatási támogatásban,
 • képzést és/vagy közvetítést megelőző alkalmassági vizsgálatok költségének megtérítésben,
 • elhelyezkedést elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatásokban részesüljön.

Programrésztvevő foglalkoztatása esetén munkaadó által igénybe vehető támogatások:

 • Foglalkoztatást bővítését szolgáló támogatás (a támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.)
 • Bérköltség támogatás, amely 3 féle konstrukcióban nyújtható:

     1. Munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb 90 napra nyújtható bérköltség támogatási konstrukció (a támogatás időtartama legfeljebb 90 nap lehet. A támogatás mértéke a résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a.)
     2. 8+4 havi 70%-os bérköltség támogatási konstrukció (a támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.)
     3. 8+4 havi 100%-os bérköltség támogatási konstrukció (a támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a.)

A hatályos jogszabályok szerint álláskereső az, aki:

 • a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és
 • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és
 • öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
 • az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és
 • elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és
 • akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A programmal kapcsolatos további információért kérem, forduljon bizalommal a BFKH Foglalkoztatási Főosztály, illetve a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársaihoz. (Az elérhetőségeket megtalálja a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest és a http://fovaros.munka.hu honlapon.)

Érvényes: 2015. december 1-jétől, visszavonásig. Frissítve: 2018. október 1-jétől.

TÁJÉKOZTATÓ AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZERRŐL ÉS A KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ IFJÚSÁGI GARANCIA A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN ELNEVEZÉSŰ, VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMRÓL

Ifjúsági Garancia Rendszer

Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével – az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan – hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka, illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását garantálja négy hónap időtartamon belül.

Célcsoport: 25 év alatti (betöltött 15 év és még nem betöltött 25 év) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.

A fiatalok számára országosan egységesen a járási (fővárosi kerületi) hivatalok állami foglalkoztatási szervként eljáró egységei szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe való belépési pontként.

Budapesten az érintett fiatalok a lakcímük/tartózkodási helyük szerinti illetékes Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályainál tudnak jelentkezni.

Részvétel az Ifjúsági Garancia Rendszerben

A kerületi hivatal a 25 év alatti fiatalt nyilvántartásba veszi, számára személyre szabott segítséget nyújt és a közösen kialakított elképzelések alapján sor kerül a konkrét lépéseket tartalmazó, az Ifjúsági Garancia Rendszerben történő részvételről szóló megállapodás aláírására. Ebben a dokumentumban a felek rögzítik az elérendő cél érdekében eltervezetteket és a vállalt kötelezettségeket.

Az egyéni program alapján a résztvevők segítséget kaphatnak az önálló elhelyezkedéshez, álláskereséshez, továbbá a megállapodás személyre szabott humánszolgáltatási elemeket, valamint foglalkoztatást elősegítő képzési támogatást, az elhelyezkedéshez, vállalkozóvá váláshoz nyújtott támogatási formá(ka)t, és egyéb kiegészítő támogatásokat is tartalmazhat.

Az Ifjúsági Garancia Rendszerben résztvevők megállapodásában foglaltak megvalósítására a 2014-2020. közötti időszakban különböző uniós programok forrásai állnak rendelkezésre.

A kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályai tájékoztatást nyújtanak a Közép-magyarországi Régióban elérhető uniós programokról, valamint a hazai költségvetési forrásból elérhető támogatásokról.

Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban elnevezésű,
VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 azonosítószámú munkaerő-piaci program

Az Ifjúsági Garancia Rendszer résztvevője és a kerületi hivatal annak érdekében, hogy a fiatalnak tett ajánlat megvalósulhasson, s ezáltal a munkaerő-piaci integráció is mihamarabb bekövetkezzen, megállapodhatnak az Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban elnevezésű, VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programban történő részvételről.

A kiemelt program megvalósításának időtartama 2015. szeptember 1-től 2019. október 31-ig tart.

A munkaerő-piaci programból nyújtható támogatások:

 • képzési költség támogatása,
 • képzés ideje alatti keresetpótló juttatás,
 • képzéshez kapcsolódó utazási költség támogatása,
 • bérköltség-támogatások,
 • foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás,
 • vállalkozóvá válás támogatása.

További információért forduljon bizalommal a BFKH Foglalkoztatási Főosztály, illetve a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársaihoz. (Az elérhetőségeket megtalálja a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest és a http://fovaros.munka.hu honlapon.)

A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei

Illetékesség (kerület) Cím Telefonszám E-mail

Ügyfélfogadás

I., II., III. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7.

+36 1 243 8663

foglalkoztatas@03kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00;
Péntek: 8:30 - 13:00
IV., XIV., XV. 1043 Budapest, Kassai u. 24/b.

+36 1 390 2400

fmkkassaiutca@lab.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; 
Péntek: 8:30 - 13:00
V., VII., VIII. 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

+36 1 215 8799

foglalkoztatas@08kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: NINCS
Péntek: 8:30 - 12:00
IX., XI., XII., XXII. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.

+36 1 311 1414

foglalkoztatas@09kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; 
Péntek: 8:30 - 13:00
1096 Budapest, Haller u. 6.

+36 1 334 2926

foglalkoztatas.ellatas@09kh.bfkh.gov.hu

Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00 Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők) és a munkáltatók számára. 
Péntek: 8:30 - 13:00

VI., XIII. 1137 Budapest, Katona József u. 25.

+36 1 320 5668

foglalkoztatas@13kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00;   
Péntek: 8:30 - 13:00
X., XVI., XVII. 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

+36 1 403 0002

foglalkoztatas@10kh.bfkg.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00;
Péntek: 8:30 - 13:00
XVIII., XIX. 1181 Budapest, Darus u. 5.

+36 1 292 6093

fmkdarusutca@lab.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00;
Péntek: 8:30 - 13:00
XX., XXIII. 1203 Budapest, János u. 6. +36 1 284 6403 foglalkoztatas@20kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00;
Péntek: 8:30 - 13:00
XXI. 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 1.

+36 1 277 1033

foglalkoztatas@21kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; 
Péntek: 8:30 - 13:00