FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK


Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról, valamint a 2018. évi lehetőségekről

A közfoglalkoztatás a munkanélküliség kezelésének egyik eszköze, amelynek célja, hogy átmeneti munkalehetőség biztosításával és rendszeres jövedelemmel segítse azokat az álláskeresőket, akik önállóan, bármilyen okok miatt eredménytelenül keresnek állást a nyílt munkaerő-piacon.

A 2011-2017. évben megvalósított különböző közfoglalkoztatási programok tapasztalatait figyelembe véve megállapítható, hogy a közfoglalkoztatók az igen széleskörű tevékenységeikhez igazodóan, vagy az új terveik, a közösségi céljaik megvalósításához nagy számban biztosítottak támogatott, határozott időtartamú munkalehetőséget az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő, elsősorban a halmozottan hátrányban lévő, jelenleg piaci munkavállalásra alkalmatlan, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, vagy pénzbeli ellátás nélküli álláskeresők számára. 

A közfoglalkoztatás rendszeréről, aktualitásokról, jó gyakorlatokról, statisztikai adatokról a http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu honlapon tájékozódhatnak, ahol megtalálható a vonatkozó jogszabályok, dokumentumok gyűjteménye, valamint figyelmükbe ajánljuk a gyakran ismételt kérdéseket is.

Milyen munkára létesíthető közfoglalkoztatási jogviszony? Ki lehet közfoglalkoztató? Ki lehet közfoglalkoztatott? Milyen speciális szabályok vonatkoznak a közfoglalkoztatási jogviszonyra? Milyen közfoglalkoztatási programtípusok vannak? Milyen támogatási paraméterek lehetségesek? Milyen összegű bér állapítható meg a közfoglalkoztatott számára és milyen feltételekkel?

Mindezen kérdésekre a választ a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, melyeket ajánlatos tanulmányozni a programok tervezése előtt:

 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (Kftv.);
 • A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm.rendelet;
 • A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm.rendelet.

Milyen lehetőségek vannak 2018-ban?

A 2018. évi közfoglalkoztatási programok támogatási időtartama 2018. I. félévében legfeljebb 4 hónap lehetett, a programok 2018. június 30-áig tarthattak.

2018 júliusától tervezhetőek az új közfoglalkoztatási programok, amelyek legfeljebb 2019 februárjáig tarthatnak. Ezen időtartamon belül néhány hónapos program megvalósítása is lehetséges.

A hosszabb időtartamú, helyi közfoglalkoztatási programok támogatása során – amely a fővárosban jellemző – prioritást élveznek a következő közfoglalkoztatók: helyi-, és nemzetiségi önkormányzat; helyi-, és nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása; az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet; egyházi jogi személy; közhasznú jogállású szervezet; CIVIL SZERVEZET. Támogatásuk a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt, a lakosságot vagy települést/kerületet érintő feladatok ellátására, vagy közhasznú tevékenység folytatására, közösségi célok megvalósítására irányulhat alapvetően.

A közfoglalkoztatónak a kérelmében meg kell jelölnie a program célját, ki kell dolgoznia egy munkatervet, ehhez igazodóan meg kell határoznia az igényelt közfoglalkoztatotti létszámot, a munkaköröket, a munkakörök betöltéséhez szükséges feltételeket, és költségvetési tervet kell készítenie. Ügyelni kell arra, hogy a tervezett közfoglalkoztatotti munkakörök esetében – amennyiben szakképzettséget igénylő munkakör is szükséges a program megvalósításához – a szakképzettséget igénylő munkakörök aránya legfeljebb 20% lehet.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a döntés előkészítése során az illetékes foglalkoztatási osztálynak?

A bérköltség mértékének támogatása során figyelembe kell venni a település/kerület adóerő-képesség mutatóit, így pl. a fővárosban tervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében – tekintettel arra, hogy Budapest nem hátrányos helyzetű település – az adóerő-képesség alapján az igényelt bérköltség 70-100%-os mértékben támogatható. A közvetlen- és anyagköltség támogatás mértéke legfeljebb a bérköltség 10%-a lehet.  Az alap támogatási paramétereken kívül megvizsgálják a program célkitűzéseit, az azok megvalósításától várható eredményeket, a célkitűzésekhez igazodó munkatervet, a munkatervben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolható munkaköröket és létszámokat (a munkaerő-igényeket), továbbá az igényelt eszközök, anyagok indokoltságát.

A döntést követően a támogatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a hatósági szerződés tartalmazza, amelynek hatályba lépésekor (mindkét fél aláírását követően) kezdődhet el a program. A közfoglalkoztatotti létszámok feltöltése az állami foglalkoztatási szolgálat nyilvántartásában szereplő álláskeresők közvetítésével történhet, akikkel a felvételi eljárást követően a közfoglalkoztatónak közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést kell kötnie. A támogatás finanszírozása az adott hónap elszámolását követően utólagos formában történik, de – amennyiben a közfoglalkoztató kéri –, bizonyos mértékű előleg folyósítható. A közfoglalkoztatási program megvalósítását mind a Belügyminisztérium, mind pedig a kormányhivatalok munkatársai a helyszínen ellenőrzik.

A programok tervezésének megkezdése előtt érdemes felkeresni a részletes információk miatt a közfoglalkoztató székhelye szerinti járási/kerületi hivatal területileg illetékes foglalkoztatási osztályát.

Elérhetőség: https://www.munka.hu. A nyitólapon a „Foglalkoztatás” menüre kattintva a „Foglalkoztatási osztály keresés”-hez be kell írni az irányítószámot vagy a város megnevezését, majd „keresés” gomb. Ezt követően lehet kiválasztani a települést/kerületet, amelyikhez tartozóan megtudhatja a területileg illetékes foglalkoztatási osztály megnevezését és elérhetőségi adatait.

A közfoglalkoztatási program (hosszabb időtartamú, járási mintaprogram, országos közfoglalkoztatási program) támogatása iránti tervezetet/kérelmet egy webes felületen, az ún. Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere, röviden: KTK rendszerben szükséges rögzíteni. A rendszer használatához regisztrációra van szükség, amely az illetékes foglalkoztatási osztályon intézhető. További információk https://ktk.munka.hu oldalon.

(Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály)


Amit  a közfoglalkoztatásról érdemes tudni

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára.

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők – kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

Azt, hogy kik lehetnek közfoglalkoztatók - illetve melyek azok a tevékenységek, amik közfoglalkoztatásban végezhetők - a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény határozza meg. 

Közfoglalkoztató lehet:

 • helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,
 • költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti parkok),
 • egyház,
 • közhasznú jogállású szervezet,
 • CIVIL SZERVEZET,
 • állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
 • vízi társulat,
 • erdőgazdálkodó (magán-erdőgazdálkodó),
 • szociális szövetkezet és
 • vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

A közfoglalkoztatásban végzett tevékenység nem lehet nyereségérdekelt, piac- és profitorientált.

A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybevételre vonatkozó szabályokat a közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A munkaerőpiaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtható támogatás:

 • rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás munkaidő),
 • hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 órás munkaidő),
 • országos közfoglalkoztatási program támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő),
 • mintaprogram támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő),
 • közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.

A kérelmet a közfoglalkoztatónak a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz, több illetékességi területen megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. A támogatásról keletkezett döntés alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatal köt hatósági szerződést a közfoglalkoztatóval, országos közfoglalkoztatási program esetén – a miniszteri döntést követően – az illetékes kormányhivatal központi szervezeti egysége köt hatósági szerződést a közfoglalkoztatóval. A közfoglalkoztató kérelmére a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mértékű előleg folyósítható.

Közfoglalkoztatott az lehet, aki:

 • munkaviszonyt létesíthet,
 • 16. életévét betöltötte, és
 • a járási (fővárosi kerületi) hivatal által nyilvántartásba vett álláskereső vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

Főbb eltérések a munkaviszonyhoz képest:

 • a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető, próbaidő kikötése nélkül,
 • a közfoglalkoztatott a 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott közfoglalkoztatási bérre vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel és szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre jogosult,
 • a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezető külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bérre vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre jogosult,
 • a közfoglalkoztatott az állásidőre külön jogszabályban meghatározott bérezésre jogosult,
 • a közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap,
 • a közfoglalkoztatott legalább 3 nap, legfeljebb 120 nap időtartamú fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosult akkor is, ha a közfoglalkoztatási jogviszony tartama alatt közfoglalkoztatói körbe nem tartozó munkáltatónál meghatározott időtartamú, határozott idejű munkaviszonyt létesít. 

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási- és a nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően – a munkabérhez hasonlóan – a közfoglalkoztatási bért is terhelik a következő levonások:

 • személyi jövedelemadó,
 • nyugdíjjárulék,
 • szociális hozzájárulási adó.

 

A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei:

Illetékesség (kerület) Cím Telefonszám E-mail

Ügyfélfogadás

I., II., III. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7.

+36 1 243 8663/136 m.

+36 1 243 8664

+36 1 243 8669

foglalkoztatas@03kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és a közérdekű munkára jelentkezők számára
Péntek: 8:30 - 13:00
IV., XIV., XV. 1043 Budapest, Kassai u. 24/b.

+36 1 390 2400

+36 1 390 2401

+36 1 390 2402

fmkkassaiutca@lab.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és a közérdekű munkára jelentkezők számára 
Péntek: 8:30 - 13:00
V., VII., VIII. 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

+36 1 215 8799

+36 1 215 8805

foglalkoztatas@08kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: NINCS
Péntek: 8:30 - 12:00
IX., XI., XII., XXII. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.

+36 1 311 1414

+36 1 311 1227

foglalkoztatas@09kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; 
Péntek: 8:30 - 13:00
1096 Budapest, Haller u. 6.

+36 1 334 2926

foglalkoztatas.ellatas@09kh.bfkh.gov.hu

Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00 Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők) és a munkáltatók számára. 
Péntek: 8:30 - 13:00

VI., XIII. 1137 Budapest, Katona József u. 25.

+36 1 320 5668

+36 1 320 5662

foglalkoztatas@13kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és a közérdekű munkára jelentkezők számára   
Péntek: 8:30 - 13:00
X., XVI., XVII. 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

+36 1 403 0002

+36 1 403 5201

foglalkoztatas@16kh.bfkg.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és a közérdekű munkára jelentkezők számára 
Péntek: 8:30 - 13:00
XVIII., XIX. 1181 Budapest, Darus u. 5.

+36 1 292 6093

+36 1 292 5528

+36 1 292 4399

fmkdarusutca@lab.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és a közérdekű munkára jelentkezők számára 
Péntek: 8:30 - 13:00
XX., XXIII. 1201 Budapest, János u. 6. +36 1 284 6403 foglalkoztatas@20kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és a közérdekű munkára jelentkezők számára 
Péntek: 8:30 - 13:00
XXI. 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 1

+36 1 277 1033

+36 1 277 1433

foglalkoztatas@21kh.bfkh.gov.hu Hétfő-Szerda: 8:30 - 15:00; 
Csütörtök: 8:30 - 12:00; Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és a közérdekű munkára jelentkezők számára 
Péntek: 8:30 - 13:00