JOGSZABÁLYOK, HASZNOS LINKEK


A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil törvény vagy ECTV)

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (CNYTV)

2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK)

2016. évi LXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

A 2000. évi C. törvény a számvitelről

9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együttes rendelet a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről

2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

CIVIL INFORMÁCIÓS PORTÁL

HASZNOS LINKEK


A Budapesti Civil Információs Centrum tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulnak meg a CIC-19-0005 azonosító számú pályázat keretében.