A Századvég Nyári Egyetemre vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a magánszemély (továbbiakban: Résztvevő) részvételét a nyári egyetemi programban (továbbiakban: „Program”), amelyet Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány (a továbbiakban: „Századvég” vagy „Szervező”) szervez.

1.2 A Résztvevőnek a Programon való részvétel érdekében teljesítenie kell a jelentkezési folyamatot, és meg kell felelnie a Szervező által meghatározott alkalmassági feltételeknek a Programban való részvételhez.

1.3 A Résztvevő jelentkezése akkor tekintendő véglegesnek, ha a jelentkező a jelentkezését leadta,  a fenti tényt a Századvég írásban visszaigazolta, valamint Résztvevő a vonatkozó díjakat megfizette.

2. A Századvég jogai és kötelezettségei

2.1 A Századvég biztosítja a meghirdetett Program szervezéséhez és lebonyolításához szükséges személyi feltételeket (előadók) és a Programon való részvétel feltételeit (helyszín, szállás, étkezés).

2.2 A Századvég nem vállal felelősséget a Program minőségéért, a közreműködők tevékenységéért.

2.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Programot.

2.4 A Századvég nem vállal felelősséget a Résztvevő által a Program során elszenvedett veszteségekért, károkért, sérülésekért vagy kellemetlenségekért, kivéve a Szervező szándékos mulasztása vagy súlyos gondatlansága esetén.

3. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

3.1 Résztvevő jelen jelentkezés útján feltétel nélkül és visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy 18-30 év közötti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Résztvevő e körben tudomásul veszi, hogy a Programon való részvétel feltétele (függetlenül a határidőben történő jelentkezés, a vonatkozó díjak határidőben történő megfizetésén és a Szervező részvételi visszaigazolásán túl), hogy a 30 napnál nem régebbi, a felsőfokú intézmény által kiállított, aktív hallgatói jogviszonyáról szóló igazolást a Századvégnek megküldi elektronikus úton a Századvég részvételi visszaigazolását követő 10 napon belül.

3.2 A Résztvevő köteles megfizetni a Századvég által meghatározott díjakat és minden egyéb vonatkozó díjat, amely a Programon való részvétel feltétele. A Programon való részvételi díj befizetésnek határideje a jelentkezés Századvég általi visszaigazolását követő 8 naptári nap. A Résztvevő továbbá tudomásul veszi, hogy a Programon való részvétel helyszínén – a helyszínen történő alvás esetében – az idegenforgalmi adót a szállásadó részére köteles közvetlenül megfizeti.

Amennyiben a Résztvevő a Századvég által meghatározott díjakat és minden egyéb vonatkozó díjat, a fenti határidőn belül nem fizeti meg, úgy a Résztvevő Programra való jelentkezése nem elfogadott.

3.3 A Résztvevő a Programra való jelentkezését legkésőbb 2024. június 09. napjáig teljes körű visszatérítés mellett lemondhatja.  Amennyiben a Résztvevő a Programra való jelentkezését a fentiekben megjelölt határnapon belül írásban lemondja, úgy a Századvég vállalja, hogy a Résztvevő által megfizetett díjat a lemondás kézhezvételét követő 30 napon belül visszautalja a Résztvevő által megjelölt bankszámlaszámra.

Amennyiben a Résztvevő a Programra való jelentkezését a fentiekben megjelölt határidőn túl mondja le, úgy a Résztvevő visszatérítésre semmilyen jogcímen nem jogosult.

3.4 A Résztvevő a Programra való jelentkezéssel és azon történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy az általánosan elismert magatartási formákat betartja a Program teljes ideje alatt, azaz nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, továbbá nem tanúsít olyan magatartást sem, amely a Program célját sérti, veszélyezteti, akadályozza. 

3.5 A Résztvevő saját egészségéért és biztonságáért felelős a Program egész ideje alatt, azaz a Századvég nem vállal felelősséget a Résztvevő egészségéért, biztonságáért.

3.6 A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Program helyszínén akár gondatlanul, akár szándékosan, de kárt okoz, úgy azt teljes egészében köteles megtéríteni. E körben Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Program bármely helyszíne közvetlenül a Századvéggel szemben érvényesít a Résztvevő akár közvetlen, akár közvetett magatartásával összefüggésben kárigényét, úgy azt a Századvég helyett köteles teljesíteni, megtéríteni.

3.7 A Program során biztosított minden anyag, beleértve, de nem kizárólagosan az előadásokat, prezentációkat és bárminemű anyagot stb., a Századvég vagy azok megfelelő tulajdonosainak szellemi tulajdonát képezi. A Résztvevő előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem reprodukálhatja, terjesztheti vagy használhatja fel ezeket az anyagokat.

3.8 A Résztvevő a Programra való jelentkezéssel ill. azon való részvétellel feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Századvég a Programon róla fényképeket készítsen s azokat promóciós jelleggel közösségi felületein vagy egyéb felületeken korlátlan ideig s példányszámban felhasználhassa. Egyúttal a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon az általa készített fénykép-és videófelvételeket csak és kizárólag olyan formában és módon teheti közzé ill. használhatja fel, amely a fénykép-és videófelvételeken szereplő személyek személyiségi jogait nem sérti.

3.9 A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Program egészén részt vesz és arról a Századvég részére írásban visszajelzést ad a Századvég által megjelölt módon. Amennyiben a Résztvevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a részvételi díj egésze vagy része semmilyen jogcímen a Résztvevő részére nem térítendő vissza.

3.10 A Résztvevő vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakat betartja.

4. Egyebek

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

az ordog van odakint

Megjelent Mező Gábor új könyve!

Vásárolja meg most webshopunkban 20% kedvezménnyel!

Frissítettük feltételeinket