Minden nemzet esetében megfigyelhetők mintázatok arra vonatkozóan, hogy az adott közösséghez tartozó egyének számára bizonyos tényezők jelentősebbek, mások pedig kevésbé meghatározók saját azonosságtudatuk szempontjából. Az ilyen jellegű értékválasztások nemcsak rendszerbe szerveződnek, de összefüggnek alapvető szociológiai ismérvekkel is. Ebből az alapgondolatból kiindulva érdemes lehet hangsúlyt helyezni nemcsak az identitás milyenségére vagy erősségére, de arra is, hogy tartalmilag milyen összetevői vannak – a pozitív azonosulást tekintve a nemzeti büszkeség az a központi fogalom, amelynek elemzése ebből a szempontból talán leginkább releváns. Jelen elemzés ehhez a témához kapcsolódik. A nemzeti büszkeség mibenlétére vonatkozó, itt megfogalmazott értelmezések egy korábban megkezdett, induktív következtetésen alapuló empirikus vizsgálat eredményeire épülnek, annak lényegében folytatását alkotják. 2018-ban – kérdőíves – kutatásunk során nyitott kérdésekre kapott válaszokból kiindulva azonosítottuk azokat az építőköveket, amelyekből specifikusan a magyarok nemzeti büszkesége felépül. Ezek különösen a gazdaság és a politikum dimenzióiban eltérnek azoktól az indikátorszettektől, amelyekkel nemzetközi összehasonlító vizsgálatsorozatok rendszerint dolgoznak. A jelen tanulmányban közölt elemzésben két lépéssel tovább haladunk. Egyrészt faktorelemzés segítségével meghatározom a mai magyar társadalom nemzeti büszkeségét leginkább kifejező dimenziókat, másrészt ezek alapján leírok és szociológiai szempontok mentén jellemzek négy tipikus büszkeségklasztert.

 

 

A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.